Konkurs literacki „Esperanto – mój kolorowy świat”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockie Towarzystwo Esperantystów

ogłaszają 7. edycję konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi” na opowiadanie pt. „Esperanto – mój kolorowy świat”

patronat honorowy Prezydenta Miasta Białegostoku
patronat medialny Gazety Wyborczej

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu

1. Krzewienie idei esperanta i języka zainicjowanego przez białostoczanina Ludwika Łazarza Zamenhofa jako uniwersalnego, ponadnarodowego środka porozumiewania się ludzi.

2. Inspirowanie wszystkich do czytania literatury pięknej.

3. Stworzenie szansy na ujawnienie i pogłębienie talentów literackich poprzez napisanie i poddanie ocenie tekstu literackiego.

4. Próba oceny świata, który nas otacza, w kontekście wspólnego języka.

II. Uczestnicy

Młodzież powyżej 15. roku życia i dorośli.

III. Organizatorzy

Białostockie Towarzystwo Esperantystów, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w dalszej części regulaminu zwani Organizatorami.

IV. Warunki stawiane pracom konkursowym

1. Prace powinny być napisane samodzielnie według własnych pomysłów. Naganne jest i może rodzić konsekwencje prawne użycie gotowych prac we fragmentach lub całości oraz przedstawienie ich jako własnych.

2. Prace nie powinny być dotąd publikowane.

3. Prace mogą być przedstawione w języku polskim lub w esperancie. Zagraniczni autorzy prac akceptują fakt przetłumaczenia ich prac na język polski przez Organizatorów konkursu. Mile widziane będą autorskie tłumaczenia z esperanto na język polski.

4. Objętość pracy napisanej nie powinna przekroczyć 3 stron maszynopisu (po 1800 znaków każda).

5. Pracę należy przedstawić w formie wydruku oraz na nośniku CD w oddzielnej, zamkniętej kopercie, opisanej pseudonimem. Wewnątrz koperty, w mniejszej zamkniętej kopercie, należy zamieścić dane autora, jego adres korespondencyjny (e-mail, telefon) oraz oświadczenie o treści:
Oświadczam, że przedstawiona praca została napisana przeze mnie samodzielnie według własnego pomysłu i przy jej tworzeniu nie naruszyłem niczyich praw autorskich. (data, czytelny podpis i adres).

6. Prace nadesłane na konkurs stają się automatycznie własnością Organizatorów i mogą być wykorzystane na wystawach i w wydawnictwach promujących esperanto i Białystok. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z kompleksowym przeniesieniem autorskich praw majątkowych wraz z przeniesieniem własności egzemplarza pracy na Organizatorów.

V. Ocena prac

Prace będą oceniane przez Jury złożone z osób delegowanych przez Organizatorów.

VI. Nagrody

Jako Nagrodę Główną dla najlepszej pracy Organizatorzy przewidują jej publikację w mediach. Autorzy 10 najciekawszych prac zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, a ich utwory ukażą się w zeszytach literackich „Bjalistokaj kajeroj n-ro 7” w 2 wersjach językowych: po polsku i w esperancie.
Prace nagrodzone i wyróżnione będą przedstawione w czasie 18. Białostockich Dni Zamenhofa i na stronie Towarzystwa, na Facebooku fb.com/bjalistoko, a praca nagrodzona Nagrodą Główną dodatkowo w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej i na stronach espero.bialystok.pl, ksiaznicapodlaska.pl.

VII. Składanie prac

Prace można składać do 31 października 2017 roku osobiście w Centrum Zamenhofa przy ul. Warszawskiej 19 – „Esperanto-Libraro” w godz. 13.00–17.00 lub przesłać w dobrze zabezpieczonej kopercie na adres:

Białostockie Towarzystwo Esperantystów 15-001 Białystok 1, skr. poczt. 67

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 r. w trakcie 18. Białostockich Dni Zamenhofa.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl lub pod tel. 791 856 034

 

Przemysław Wierzbowski, Prezes BTE
Jolanta Gadek, Dyrektor Książnicy Podlaskiej

 

Pobierz Regulamin w formacie .doc

2 thoughts on “Konkurs literacki „Esperanto – mój kolorowy świat”

Dodaj komentarz