Konkurs Literacki 2021

Weź udział w naszym konkursie literackim. Napisz opowiadanie, wyślij je do 30 września i zgobądź nagrodę – m. in. jeden z trzech czytników książek.

Tegoroczny temat konkursu jest bardzo uniwersalny:

„Co było, co będzie?”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Białostockie Towarzystwo Esperantystów ogłaszają 11. konkurs literacki „Esperanto łączy ludzi” na opowiadanie pod tytułem „Co było, co będzie?”

 

REGULAMIN KONKURSU

Wstęp

Celem konkursu jest krzewienie idei esperanta i języka zainicjowanego przez białostoczanina Ludwika Łazarza Zamenhofa, jako uniwersalnego, ponadnarodowego środka porozumiewania się ludzi oraz inspirowanie wszystkich do czytania literatury pięknej i stworzenia szansy na ujawnienie i pogłębienie talentów literackich poprzez napisanie i poddanie ocenie tekstu literackiego. Celem konkursu jest próba oceny świata, który nas otacza, w kontekście wspólnego języka.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 1.​ Postanowienia ogólne

 1. ​Organizatorem konkursu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockie Towarzystwo Esperantystów, zwani łącznie Organizatorami.
 2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach: www.espero.bialystok.pl oraz www.ksiąznicapodlaska.pl
 3. Osoby odpowiedzialne za realizację konkursu:
  a) Maria Niemyjska,  e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl
  b) Elżbieta Karczewska, e-mail: karczewskaela@gmail.com
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Filii „Esperanto-Libraro” Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w terminie od 21.05.2021 do 30.09.2021 r.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 15 lat.
 2. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, iż przesłane prace są napisane samodzielnie według własnych pomysłów. Użycie w zgłoszeniu do konkursu pracy istniejącej lub stworzonej na bazie innych prac osób trzecich we fragmentach lub całości oraz przedstawienie ich, jako własnych jest naganne i rodzi konsekwencje prawne za które Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 3. Prace nie powinny być dotąd publikowane.
 4. Prace mogą być przedstawione w języku polskim lub w esperancie. Zagraniczni autorzy prac akceptują fakt przetłumaczenia ich prac na język polski przez Organizatorów konkursu. Mile widziane będą autorskie tłumaczenia z esperanta na język polski.
 5. Objętość pracy napisanej nie powinna przekroczyć 3 stron znormalizowanego maszynopisu (po 1800 znaków każda).
 6. Do pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszeniowa – wypełniona i podpisana przez Autora, oraz w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna prawnego. Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą rozpatrywane.
 7. Prace nadesłane na konkurs stają się automatycznie po ich przesłaniu własnością Organizatorów i mogą być: publicznie wystawiane, wprowadzane do pamięci komputera w celu przygotowania publikacji, zwielokrotniane w postaci folderów informacyjnych, wprowadzane i zwielokrotniane jako egzemplarze do obrotu w celu wykorzystania na wystawach i w wydawnictwach promujących esperanto, Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białystok oraz publikowane w sieci Internet. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z bezpłatnym i kompleksowym przeniesieniem autorskich praw majątkowych wraz z przeniesieniem własności egzemplarza pracy na Organizatorów.

§ 3. Zasady konkursu

 1. Pracę należy przedstawić w jednej z form:
  ​ a) Zapisaną na nośniku CD złożyć osobiście w Centrum Zamenhofa przy ul. Warszawskiej 19 – „Esperanto-Libraro” w godz. 13.00–17.00 lub przesłać w dobrze zabezpieczonej kopercie na adres: Białostockie Towarzystwo Esperantystów 15-001 Białystok 1, skr. poczt. 67 z dopiskiem Konkurs Literacki „Esperanto łączy ludzi” na opowiadanie pt. „Co było, co będzie?”
  ​ b) Jako plik tekstowy w formacie .doc, .docx, .odt załączony do wiadomości e-mail wysłanej na adres f14kp@ksiaznicapodlaska.pl (wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej i klauzuli RODO).
 2. Ostateczny termin składania prac to 30 września 2021 roku (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla).
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. w trakcie 22. Białostockich Dni Zamenhofa.
 4. W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl lub pod tel. 48 791 856 034

§ 4. Ocena prac

Prace oznaczone przez Organizatorów numerami będą oceniane jako anonimowe przez Jury złożone z osób delegowanych przez Organizatorów.

§ 5. Nagrody

 1. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych dla 3 najlepszych prac oraz 7 wyróżnień.
 2. Odbiór nagród będzie możliwy osobiście na portierni w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A (od poniedziałku do piątku w godz. 9: 00-18:00) lub poprzez wskazanie Organizatorowi adresu do wysyłki pocztowej.
 3. Dziesięć nagrodzonych i wyróżnionych utworów ukaże się w zeszytach literackich „Bjalistokaj kajeroj n-ro 11” w 2 wersjach językowych: po polsku i w esperancie.
 4. Prace nagrodzone i wyróżnione będą przedstawione w czasie 22. Białostockich Dni Zamenhofa i na stronie Towarzystwa, na Facebooku fb.com/bjalistoko, a praca nagrodzona Nagrodą Główną dodatkowo na stronach espero.bialystok.pl i ksiaznicapodlaska.pl.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzygać będą Organizatorzy.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej w Białymstoku oraz Białostockiego Towarzystwa Esperantystów.

Przemysław Wierzbowski, Prezes BTE
Beata Zadykowicz, Dyrektor Książnicy Podlaskiej

Białystok, 21 maja 2021 r.

 

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa i klauzula informacyjna

Regulamin konkursu

 

                      

Dodaj komentarz