Konkurs literacki 2020

„Pandemia – niecodzienna codzienność”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockie Towarzystwo Esperantystów ogłaszają 10. edycję konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi”na opowiadanie pt. „Pandemia – niecodzienna codzienność”.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu

 1. Krzewienie idei esperanta i języka zainicjowanego przez białostoczanina Ludwika Łazarza Zamenhofa, jako uniwersalnego, ponadnarodowego środka porozumiewania się ludzi.
 2. Inspirowanie wszystkich do czytania literatury pięknej.
 3. Stworzenie szansy na ujawnienie i pogłębienie talentów literackich poprzez napisanie i poddanie ocenie tekstu literackiego.
 4. Próba oceny świata, który nas otacza, w kontekście wspólnego języka.

II. Uczestnicy

Młodzież powyżej 15. roku życia i dorośli.

III. Organizatorzy

Białostockie Towarzystwo Esperantystów, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w dalszej części regulaminu zwani Organizatorami.

Osoby odpowiedzialne za realizację konkursu:

 1. Przemysław Wierzbowski         e-mail: wierzbowski@espero.bialystok.pl
 2. Elżbieta Karczewska         e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl

IV. Warunki stawiane pracom konkursowym

 1. 1. Prace powinny być napisane samodzielnie według własnych pomysłów. Użycie w zgłoszonej do konkursu pracy istniejących prac osób trzecich we fragmentach lub całości oraz przedstawienie ich, jako własnych jest naganne i może rodzić konsekwencje prawne.
 2. Prace nie powinny być dotąd publikowane.
 3. Prace mogą być przedstawione w języku polskim lub w esperancie. Zagraniczni autorzy prac akceptują fakt przetłumaczenia ich prac na język polski przez Organizatorów konkursu. Mile widziane będą autorskie tłumaczenia z esperanto na język polski.
 4. Objętość pracy napisanej nie powinna przekroczyć 3 stron znormalizowanego maszynopisu (po 1800 znaków każda, w tym spacje i znaki interpunkcyjne, czcionki Times New Roman w stopniu 13 przy odstępie podwójnym).
 5. Pracę należy przedstawić w jednej z form:
  a) na nośniku CD (przesyłka pocztowa lub osobiście doręczona) – praca powinna zostać podpisana pseudonimem,b) przesłać e-mailem na adres f14kp@ksiaznicapodlaska.pl (tylko tekst literacki),
  c) do pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszeniowa – wypełniona i podpisana [przez Autora oraz w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna prawnego] – prace bez karty zgłoszeniowej nie będą rozpatrywane.
 6. Prace nadesłane na konkurs stają się automatycznie po ich przesłaniu własnością Organizatorów i mogą być wykorzystane na wystawach i w wydawnictwach promujących esperanto, Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białystok. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z kompleksowym przeniesieniem autorskich praw majątkowych wraz z przeniesieniem własności egzemplarza pracy na Organizatorów.

V. Ocena prac

Prace będą oceniane przez Jury złożone z osób delegowanych przez Organizatorów.

VI. Nagrody

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych dla 3 najlepszych prac oraz 7 wyróżnień. Wszystkie 10 nagrodzonych i wyróżnionych utworów ukaże się w zeszytach literackich „Bjalistokaj kajeroj n-ro 10” w 2 wersjach językowych: po polsku i w esperancie. Prace nagrodzone i wyróżnione będą przedstawione w czasie 21. Białostockich Dni Zamenhofa i na stronie Towarzystwa, na Facebooku fb.com/bjalistoko, a praca nagrodzona Nagrodą Główną dodatkowo na stronach espero.bialystok.pl, ksiaznicapodlaska.pl.

VII. Składanie prac

Prace można składać do 30 września 2020 roku osobiście w Centrum Zamenhofa przy ul. Warszawskiej 19 – „Esperanto-Libraro” w godz. 13.00–17.00 lub przesłać w dobrze zabezpieczonej kopercie na adres: Białostockie Towarzystwo Esperantystów 15-001 Białystok 1, skr. poczt. 67 z dopiskiem Konkurs Literacki „Pandemia – niecodzienna codzienność”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 r. w trakcie 21. Białostockich Dni Zamenhofa. W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl lub pod tel. 48.791 856 034

Przemysław Wierzbowski, Prezidanto de BES

Jolanta Gadek, Direktoro de Podlaĥia Libraro

Białystok, 1 marca 2020

Pliki:

 

 

                      

Dodaj komentarz