Konkurs literacki 2019

„Jestem obywatelem świata”

Plakat do druku do ściągnięcia tutaj (format pdf)

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockie Towarzystwo Esperantystów

ogłaszają 9. edycję konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi” na opowiadanie pt. „Jestem obywatelem świata”.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu

 1. Krzewienie idei esperanta i języka zainicjowanego przez białostoczanina Ludwika Łazarza Zamenhofa, jako uniwersalnego, ponadnarodowego środka porozumiewania się ludzi.
 2. Inspirowanie wszystkich do czytania literatury pięknej.
 3. Stworzenie szansy na ujawnienie i pogłębienie talentów literackich poprzez napisanie i poddanie ocenie tekstu literackiego.
 4. Próba oceny świata, który nas otacza, w kontekście wspólnego języka.

II. Uczestnicy

Młodzież powyżej 15. roku życia i dorośli.

III. Organizatorzy

Białostockie Towarzystwo Esperantystów, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w dalszej części regulaminu zwani Organizatorami.

Osoby odpowiedzialne za realizację konkursu:

 1. Przemysław Wierzbowski         e-mail: wierzbowski@espero.bialystok.pl
 2. Elżbieta Karczewska         e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl

IV. Warunki stawiane pracom konkursowym

 1. Prace powinny być napisane samodzielnie według własnych pomysłów. Użycie w zgłoszonej do konkursu pracy istniejących prac osób trzecich we fragmentach lub całości oraz przedstawienie ich, jako własnych jest naganne i może rodzić konsekwencje prawne.
 2. Prace nie powinny być dotąd publikowane.
 3. Prace mogą być przedstawione w języku polskim lub w esperancie. Zagraniczni autorzy prac akceptują fakt przetłumaczenia ich prac na język polski przez Organizatorów konkursu. Mile widziane będą autorskie tłumaczenia z esperanto na język polski.
 4. Objętość pracy napisanej nie powinna przekroczyć 3 stron znormalizowanego maszynopisu (po 1800 znaków każda, w tym spacje i znaki interpunkcyjne, czcionki Times New Roman w stopniu 13 przy odstępie podwójnym).
 5. Pracę należy przedstawić w jednej z form:
  a) na nośniku CD (przesyłka pocztowa lub osobiście doręczona) – praca powinna zostać podpisana pseudonimem,
  b) przesłać e-mailem na adres f14kp@ksiaznicapodlaska.pl (tylko tekst literacki),
  c) do pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszeniowa – wypełniona i podpisana [przez Autora oraz w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna prawnego] – prace bez karty zgłoszeniowej nie będą rozpatrywane.
 6. Prace nadesłane na konkurs stają się automatycznie własnością Organizatorów i mogą być wykorzystane na wystawach i w wydawnictwach promujących esperanto, Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białystok. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z kompleksowym przeniesieniem autorskich praw majątkowych wraz z przeniesieniem własności egzemplarza pracy na Organizatorów.

V. Ocena prac

Prace będą oceniane przez Jury złożone z osób delegowanych przez Organizatorów.

VI. Nagrody

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych dla 3 najlepszych prac oraz 7 wyróżnień. Wszystkie 10 nagrodzonych i wyróżnionych utworów ukaże się w zeszytach literackich „Bjalistokaj kajeroj n-ro 9” w 2 wersjach językowych: po polsku i w esperancie. Prace nagrodzone i wyróżnione będą przedstawione w czasie 20. Białostockich Dni Zamenhofa i na stronie Towarzystwa oraz na Facebooku fb.com/bjalistoko, a praca nagrodzona Nagrodą Główną dodatkowo na stronach espero.bialystok.pl, ksiaznicapodlaska.pl.

VII. Składanie prac

Prace można składać do 30 września 2019 roku osobiście w Centrum Zamenhofa przy ul. Warszawskiej 19 – „Esperanto-Libraro” w godz. 13.00–17.00 lub przesłać w dobrze zabezpieczonej kopercie na adres:

Białostockie Towarzystwo Esperantystów 15-001 Białystok 1, skr. poczt. 67 z dopiskiem Konkurs Literacki „Jestem obywatelem świata”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 13 grudnia 2019 r. w trakcie 20. Białostockich Dni Zamenhofa.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl lub pod tel. 48.791 856 034

Przemysław Wierzbowski, Prezes BTE
Jolanta Gadek, Dyrektor Książnicy Podlaskiej

Białystok, dnia 1 marca 2019 r.

Do pobrania:

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia i klauzula informacyjna w formacie DOCX lub PDF.

 

 

                      

Dodaj komentarz