12. edycja konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockie Towarzystwo Esperantystów zapraszają do udziału w 12. edycji konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi” na opowiadanie pt. „Czym dla mnie jest szczęście?”.

Konkurs skierowany jest do młodzieży powyżej 15. roku życia i osób dorosłych. Jego celem jest krzewienie idei esperanta i języka, którego twórcą był białostoczanin Ludwik Łazarz Zamenhof, jako uniwersalnego, ponadnarodowego środka porozumiewania się ludzi, inspirowanie do czytania literatury pięknej, próba poddania ocenie otaczającego nas świata oraz stworzenie szansy na ujawnienie i pogłębienie talentów literackich.

Prace konkursowe powinny być napisane samodzielnie, mogą być przedstawione w języku polskim lub w esperancie, objętość pracy napisanej nie powinna przekroczyć 3 stron znormalizowanego maszynopisu (po 1800 znaków każda). Prace zgłoszone do konkursu nie powinny być dotąd publikowane.

Prace można składać do 30 września 2022 roku (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla).

Pracę należy przedstawić w jednej z form:

  • zapisaną na nośniku CD złożyć osobiście w CLZ przy ul. Warszawskiej 19 – Esperanto Libraro w godz. 13:00-17:00 lub przesłać (wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową i klauzulą RODO) w dobrze zabezpieczonej kopercie na adres: Białostockie Towarzystwo Esperantystów 15-001 Białystok 1, skr. poczt. 67 z dopiskiem „Konkurs Literacki. «Esperanto łączy ludzi» na opowiadanie pt. «Czym dla mnie jest szczęście»”,
  • jako plik tekstowy w formacie .doc, .docx, .odt załączony do wiadomości e-mail wysłanej na adres f14kp@ksiaznicapodlaska.pl (wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej i klauzuli RODO).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 9 grudnia 2022 r. w trakcie 23. Białostockich Dni Zamenhofa.

W razie pytań prosimy o kontakt, adres e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl lub pod tel. 48 85 741 50 85.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Pliki do pobrania:

 

                      

 

Dodaj komentarz